+33 4 67 21 21 09 info@camping-lescale.com

Wettelijke vermeldingen

1. Presentatie van de site :

In overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 6-III en 19 van Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, bekend als de L.C.E.N., informeren wij hierbij de gebruikers en bezoekers van de website www.camping-lescale-agde.com/fr/ over de volgende informatie:

Juridische informatie :

Status eigenaar : bedrijf
Voorvoegsel: SARL
Bedrijfsnaam: CAMPING DE L’ESCALE
Adres: CAMPING DE L’ESCALE, ROUTE DE LA TAMARISSIERE 34300 Agde
Tel.: 04 67 21 21 09
Kapitaal van : 68 602,00€
SIRET : 33231847600014 R.C.S. : Béziers
Intracommunautair BTW-nummer: FR 13 332318476
E-mailadres : info@camping-lescale.com

De maker van de site is: Phototendance
De verantwoordelijke persoon voor publicatie is: Claude Denjean
Neem contact op met de publicatiemanager: info@camping-lescale.com
De persoon die verantwoordelijk is voor de publicatie is een natuurlijk persoon

De webmaster is: Phototendance
Neem contact op met de webmaster: contact@phototendance.com
De website wordt gehost: Gandi 63-65 boulevard Massena 75013 Parijs
CREDITS: de juridische kennisgevingen zijn gegenereerd door http://www.generer-mentions-legales.com

2. Algemene voorwaarden voor het gebruik van de site en de aangeboden diensten :

Het gebruik van de website www.camping-lescale-agde.com/fr/ impliceert de volledige aanvaarding van de onderstaande algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of aangevuld, dus gebruikers van de website www.camping-lescale-agde.com/fr/ wordt aangeraden deze regelmatig te raadplegen.
In principe is www.camping-lescale-agde.com/fr/ 24 uur per dag, 7 dagen per week toegankelijk voor gebruikers, behalve in het geval van geplande of ongeplande onderbrekingen voor onderhoudsdoeleinden of in geval van overmacht. Indien de toegang tot de dienst onmogelijk blijkt, verbindt www.camping-lescale-agde.com/fr/ zich ertoe alles in het werk te stellen om de toegang tot de dienst te herstellen en zal ze zich inspannen om de gebruikers op voorhand te informeren over de data en uren van de interventie. Aangezien www.camping-lescale-agde.com/fr/ slechts onderworpen is aan een middelenverbintenis, kan het niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de onbeschikbaarheid van de dienst.

De website www.camping-lescale-agde.com/fr/ wordt regelmatig bijgewerkt door de eigenaar van de website. Ook de wettelijke vermeldingen kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en zijn zonder voorbehoud bindend voor de gebruiker. De gebruiker wordt geacht deze zonder voorbehoud te aanvaarden en ze regelmatig te raadplegen om kennis te nemen van eventuele wijzigingen.
De website www.camping-lescale-agde.com/fr/ behoudt zich ook het recht voor om de rechten en/of verplichtingen in deze AVU en Juridische kennisgeving zonder voorafgaande kennisgeving toe te wijzen of over te dragen. Door de Diensten op de website www.camping-lescale-agde.com/fr/ te blijven gebruiken, erkennen gebruikers dat ze wijzigingen in de algemene voorwaarden accepteren.

3. Beschrijving van de geleverde diensten :

Het doel van de website www.camping-lescale-agde.com/fr/ is om informatie te verschaffen over alle activiteiten van het bedrijf.
De eigenaar van de website doet er alles aan om de informatie op de website www.camping-lescale-agde.com/fr/ zo nauwkeurig mogelijk te maken. Het kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor omissies, onnauwkeurigheden of het niet bijwerken van de informatie, ongeacht of dit door het bedrijf zelf wordt veroorzaakt of door derde partners die de informatie verstrekken.
Alle informatie op de website www.camping-lescale-agde.com/fr/ wordt uitsluitend ter informatie gegeven, is niet uitputtend en kan worden gewijzigd. Ze worden gegeven onder voorbehoud van eventuele wijzigingen die zijn aangebracht sinds ze online zijn gezet.

4. Beperkingen van aansprakelijkheid :

De website www.camping-lescale-agde.com/fr/ maakt gebruik van java-scripttechnologie.
De website www.camping-lescale-agde.com/fr/ kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor typografische fouten of onnauwkeurigheden die in de service voorkomen, of voor schade die als gevolg van het gebruik ervan wordt geleden. De gebruiker blijft verantwoordelijk voor zijn of haar eigen apparatuur en gebruik en is als enige aansprakelijk voor alle directe of indirecte kosten die voortvloeien uit zijn of haar verbinding met het internet.

Gebruikers van de website www.camping-lescale-agde.com/fr/ verbinden zich ertoe om deze te bezoeken met behulp van recente, virusvrije apparatuur met de nieuwste generatie up-to-date browsers.

De gebruiker kan www.camping-lescale-agde.com/fr/ niet aansprakelijk stellen voor enige schade die hij/zij zou lijden of zou doen lijden, direct of indirect, als gevolg van de aangeboden diensten. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van de aangeboden dienst en ontslaat de website www.camping-lescale-agde.com/fr/ uitdrukkelijk van elke aansprakelijkheid jegens derden.
Interactieve gebieden (mogelijkheid om vragen te stellen in het contactgebied) zijn beschikbaar voor gebruikers. De website www.camping-lescale-agde.com/fr/ behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving inhoud te verwijderen die in deze ruimte is geplaatst en die in strijd is met de wetgeving die van toepassing is in Frankrijk, in het bijzonder de bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming. In voorkomend geval behoudt de eigenaar van de site zich ook het recht voor om de gebruiker burgerlijk en/of strafrechtelijk aansprakelijk te stellen, met name in het geval van racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische berichten, ongeacht het gebruikte medium (tekst, foto’s, enz.).
Houd er rekening mee dat de ontwikkelaars van de website www.camping-lescale-agde.com/fr/ het e-mailadres en IP-adres van de gebruiker bijhouden. Daarom moeten ze zich ervan bewust zijn dat als de gerechtelijke autoriteiten een gerechtelijk bevel uitvaardigen, ze gevonden en vervolgd kunnen worden.

5. Intellectuele eigendom en namaak :

De eigenaar van de site is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of heeft de gebruiksrechten van alle elementen die toegankelijk zijn op de site, met name de teksten, afbeeldingen, grafieken, logo’s, pictogrammen, geluiden, software…
Elke reproductie, representatie, wijziging, publicatie, volledige of gedeeltelijke aanpassing van de elementen van de site, ongeacht de gebruikte middelen of het gebruikte procedé, is verboden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming aan de e-mail : contact@phototendance.com .
Elk ongeoorloofd gebruik van de site of een van de elementen die deze bevat, zal worden beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van artikelen L.335-2 en volgende van de Franse wet op intellectueel eigendom.

6. Hyperlinks en cookies :

De site www.camping-lescale-agde.com/fr/ bevat een aantal hyperlinks naar andere sites (partners, informatie, enz.) die zijn opgezet met toestemming van de eigenaar van de site. De eigenaar van de site heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de bezochte sites te controleren en wijst daarom alle verantwoordelijkheid af voor eventuele risico’s van illegale inhoud.

Gebruikers worden geïnformeerd dat wanneer ze de website www.camping-lescale-agde.com/fr/ bezoeken, er automatisch een of meer cookies op hun computer kunnen worden geïnstalleerd. Een cookie is een klein bestand waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat informatie registreert over het surfen van een computer op een site. De gegevens die op deze manier worden verkregen, zijn bedoeld om verder surfen op de site te vergemakkelijken en worden ook gebruikt om bezoekersaantallen te meten.

U kunt uw browser zo instellen dat u een melding krijgt wanneer u een cookie ontvangt en deze desgewenst kunt weigeren, zoals beschreven op het volgende adres: www.cnil.fr
Als u de installatie van een cookie weigert, hebt u mogelijk geen toegang tot bepaalde services. Gebruikers kunnen hun computer echter als volgt configureren om de installatie van cookies te weigeren:
Internet Explorer: tabblad Extra / Internetopties. Klik op Vertrouwelijkheid en kies Alle cookies blokkeren. Klik op OK om te bevestigen.
In Netscape: tabblad bewerken / voorkeuren. Klik op Geavanceerd en kies Cookies deactiveren. Klik op OK om te bevestigen.

7. Toepasselijk recht en bevoegde rechter :

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de website www.camping-lescale-agde.com/fr/ is onderworpen aan het Franse recht. De gebruiker en www.camping-lescale-agde.com/fr/ onderwerpen zich aan de exclusieve bevoegdheid van de Franse rechtbanken in geval van een geschil.

8. Bescherming van personen en goederen – beheer van persoonsgegevens :

Gebruiker: Internetgebruiker die inlogt en de bovenstaande site gebruikt: www.camping-lescale-agde.com/fr/
In Frankrijk worden persoonsgegevens beschermd door wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het wetboek van strafrecht en de Europese richtlijn van 24 oktober 1995.

Op de website www.camping-lescale-agde.com/fr/ verzamelt de eigenaar van de site alleen persoonlijke informatie over de gebruiker met het oog op bepaalde diensten die door de website www.camping-lescale-agde.com/fr/ worden aangeboden. Gebruikers verstrekken deze informatie met volledige kennis van zaken, vooral wanneer ze deze zelf invoeren. Gebruikers van de website www.camping-lescale-agde.com/fr/ worden vervolgens geïnformeerd of ze deze informatie al dan niet moeten verstrekken.
In overeenstemming met de bepalingen van artikel 38 en volgende van de Franse wet op de gegevensbescherming 78-17 van 6 januari 1978, heeft elke gebruiker recht op toegang, rectificatie, verwijdering en verzet tegen alle persoonlijke gegevens die hem betreffen. Om dit recht uit te oefenen, stuurt u uw verzoek per e-mail naar www.camping-lescale-agde.com/fr/: e-mail webmaster of door het sturen van een schriftelijk en ondertekend verzoek, vergezeld van een kopie van het identiteitsbewijs met de handtekening van de drager van het document, met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden gestuurd.

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de website www.camping-lescale-agde.com/fr/ wordt zonder medeweten van de gebruiker gepubliceerd, uitgewisseld, overgedragen of verkocht op welk medium dan ook aan derden. Alleen de mogelijkheid om de site te kopen www.camping-lescale-agde.com/fr/ aan de eigenaar van de site en zijn rechten zou de overdracht van de genoemde informatie aan de eventuele koper mogelijk maken, die op zijn beurt zou worden gehouden aan dezelfde verplichting van bewaring en wijziging van de gegevens met betrekking tot de gebruiker van de site. www.camping-lescale-agde.com/fr/.
De website www.camping-lescale-agde.com/fr/ is geregistreerd bij de CNIL onder het nummer En cours.

Databanken worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van Richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.